Kursplan för läsåret 2002/2003
STARS DESIGNAAU190
STARS Design

Antal poäng: 13. Betygskala: UG. Valfri för: A3, ID5. Kursansvarig: Universitetslektor Maria Nyström. Prestationsbedömning: Resultat av genomfört projekt bedöms vid slutgenomgång med deltagande av i projektet medverkande studenter och en examinationsgrupp. Webbsida: http://www.ark3.lth.se. Övrigt: Begränsat antal platser: 10, för arkitektstudenter.

Mål
Attityd
Studenten kommer att lära sig att formulera frågor istället för att söka redan kända svar. Han/hon kommer att arbeta med det okända och bygga visioner i designprocessen och använda vetenskap och ingenjörskonst som redskap. Det ligger i projektets natur att kunna förstå sambanden mellan olika nivåer; mikro- och makroperspektivet.

Kunskap
Studenten skall ha fått förståelse för projektuppläggning och utveckling samt hantering av komplexa projekt. Studenten skall ha fått förståelse för kopplingen mellan processer och utfallet dvs produkterna.

Färdigheter
Projektarbetet skall träna studenten att arbeta i grupp och med andra discipliner. Detta innebär att studenten får färdighet i att kommunicera på olika sätt (videokonferenser, rapportskrivning, bild och grafisk design etc). Studenten kommer att kunna hantera modellbygge i den vidare bemärkelsen. Studenten får kunskap om hur projekt byggs upp och drivs.

Innehåll
Projektet innehåller tre faser eller delprojekt: Phase 1. Människa och mått; Phase 2. Fältstudie, preliminärt vid NASA; Phase 3. Terra och Space. Tre kurser löper parallellt med projektet STARS Design. Dessa skall ge studenten kunskaper och färdigheter som direkt kan appliceras i projektet STARS Design med sina delprojekt.

Litteratur
Obligatorisk litteratur: Ett kursbibliotek är upprättat baserat på olika ämnesområden. Detta byggs ut successivt under projektets gång.