Kursplan för läsåret 2002/2003
BO/STAD - ARKITEKTUR I MÅNGKULTURAAU150
Building/City - Architecture in a Multi-Cultural Society

Antal poäng: 13. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Maria Nyström. Prestationsbedömning: Resultat av genomfört projekt bedöms vid slutgenomgång med deltagande av i projektet medverkande elever och en examinationsgrupp. Webbsida: http://www.ark3.lth.se. Övrigt: Begränsat antal platser: 20. Kursen ges vartannat år. Kursen kommer att ges ht-04 nästa gång.

Mål
Projektet syftar till att ge en inblick i hur man designar för en hållbar framtid i en mångkulturell situation.

Innehåll
Bärkraftig utveckling är ett begrepp som skall genomsyra arkitekturen. Miljösystem, energi, vatten, trafik, avfall och andra resursflöden ställer nya krav på teknik, människors handlingar och byggnaders utformning. I dagens samhälle, och med all sannolikhet också framtidens, sker ständiga folkomflyttningar som gör att olika etniska grupper möts. I projektet ska vi rita och utforma bo/stad i en mångkulturell situation där vi inte kan använda konventionella planeringsprinciper. Bo/stadens inre påverkas av teknik, religion, kulturella och sociala mönster och nya miljövärderingar. Projektet skall belysa en helhetssyn på hur människor reagerar på sin omedelbara omgivning. Vi ska dessutom dra nytta av lärdomar från 60-talets bo/stad i Sverige och utomlands, samt Christiania i Köpenhamn. Systemanalys kan användas som stöd för gestaltningsprocessen.

Litteratur
Särskild litteratur anvisas av avdelningen. Pågående FoU-litteratur vid avdelningen samt relevant litteratur för det aktuella landet.