Kursplan för läsåret 2002/2003
ARKITEKTUR I FRÄMMANDE KULTURAAU132
Architecture in Foreign Countries

Antal poäng: 13. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Maria Nyström. Prestationsbedömning: Resultat av genomförda projekt bedöms vid slutgenomgång med deltagande av i projektet medverkande elever och en examinationsgrupp. Webbsida: http://www.ark3.lth.se. Övrigt: Begränsat antal platser: 20. Projektet ges vartannat år.

Mål
Den underliggande idén är att ge tillfälle till personlig perspektivförskjutning och omprövning. Målet är att utveckla och fördjupa sina yrkeskunskaper och dessutom att uppmuntra studenterna att utveckla metoder och redskap. Förändringsprocessen är i fokus och studenten skall utveckla en förståelse för framtidens behov och definiera nya ämnesområden inom arkitektur.

Innehåll
Större delen av arbetet är förlagt till utlandet, i en annan världsdel. Erfarenheter från en annan kultur och samarbete med människor med annan bakgrund t. ex byggnadstradition, kultur, religion, klimat, och socio-ekonomiska situation kan förändra ens attityder och förhållningssätt.
Metoder som används i fältarbetet är tillämpad systemanalys och Rapid Urban Appraisal. Projektet omfattar hela designprocessen dvs. projektdefinition, insamling av data och bearbetning, analys och gestaltning och visionsbyggande.

Litteratur
Särskild litteratur anvisas av avdelningen. Pågående FoU litteratur vid avdelningen samt relevant litteratur för det aktuella landet.