Kursplan för läsåret 2002/2003
LJUS OCH FÄRG - BASAAM040
Light and Colour - Basic

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: A3, W3. Extern valfri för: L4. Kursansvarig: Professor Rikard Küller, Docent Thorbjörn Laike. Prestationsbedömning: 80% närvaro på lärarledda moment, godkända uppgifter. Webbsida: http://www.ahus.lth.se/mpe/MPE.html.

Mål
Målet med kursen är att ge kunskap om ljuset som en del av människans omgivning samt grunderna för god belysningsplanering, vidare att ge kunskap om färgseende och färgperception samt om färgens inverkan på upplevelsen av omgivningen. Kursen omfattar även en orientering i forskningens senaste landvinningar om hur ljus och färg påverkar människans välbefinnande och hälsa.

Innehåll
Människans behov av ljus; Seende och synprestation, Ljus och estetik, Icke-visuella effekter (ljus och stress, ljus och dygnsrytm). Dagsljus inom- och utomhus; Dagsljusets egenskaper, Beräkning av dagsljus inomhus. Konstljusets egenskaper: Våra vanligaste ljuskällor, Utformning av armatur. Belysningsplanering: Mätningar och simulering. Några tillämpningsfall. Färgseendet. Färgperception. Färgens inverkan på människan. Färgen i miljön. Färgsimulering.

Föreläsningar, övningar, laborationer, produktdemonstrationer, studiebesök.

Litteratur
Valda delar av: Hjertén, R., Mattsson, I & Westholm, H. 2001. Ljus inomhus. Arkus, Stockholm. Hård, A., Küller, R., Sivik, L. & Svedmyr, Å. 1995. Upplevelse av färg och färgsatt miljö. Färgantologi bok 2, Byggforskningsrådet, Stockholm. Küller, R. 2001. Lighting manual (in press). Liljefors, A. & Ejhed. J.1990. Bättre belysning. Byggforskningsrådet, Stockholm. Löfberg, HA. 1987. Räkna med dagsljus. Statens Institut för Byggnadsforskning, Stockholm. Sisevsky, J. 1995. Om färg. Uppleva, förstå och använda färg. Skandinaviska Färginstitutet & ICA Bokförlag, Västerås