Kursplan för läsåret 2002/2003
LJUS OCH FÄRGAAM030
Light and Colour

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Professor Rikard Küller, Docent Thorbjörn Laike. Prestationsbedömning: 80% närvaro på lärarledda moment, godkända uppgifter. Webbsida: http://www.ahus.lth.se/mpe/MPE.html.

Mål
Målet med kursen är att ge kunskap om ljuset som en del av människans omgivning samt grunderna för god belysningsplanering, vidare att ge kunskap om färgseende och färgperception samt om färgens inverkan på upplevelsen av omgivningen. Kursen omfattar även en orientering i forskningens senaste landvinningar om hur ljus och färg påverkar människans välbefinnande och hälsa.

Innehåll
Människans behov av ljus; Seende och synprestation, Ljus och estetik, Icke-visuella effekter (ljus och stress, ljus och dygnsrytm). Dagsljus inom- och utomhus; Dagsljusets egenskaper, Beräkning av dagsljus inomhus. Konstljusets egenskaper: Våra vanligaste ljuskällor, Utformning av armatur. Belysningsplanering: Mätningar och simulering. Några tillämpningsfall. Färgseendet. Färgperception. Färgens inverkan på människan. Färgen i miljön. Färgsimulering.

Föreläsningar, övningar, laborationer, produktdemonstrationer, studiebesök, eget arbete i form av en miljöpsykologisk fördjupning av en aktuell designuppgift.

Litteratur
Valda delar av:
Hjertén, R., Mattsson, I & Westholm, H. 2001. Ljus inomhus. Arkus, Stockholm
Hård, A., Küller, R., Sivik, L. & Svedmyr, Å. 1995. Upplevelse av färg och färgsatt miljö. Färgantologi bok 2, Byggforskningsrådet, Stockholm
Küller, R. 2001. Lighting manual (in press)
Liljefors, A. & Ejhed. J.1990. Bättre belysning. Byggforskningsrådet, Stockholm
Löfberg, HA. 1987. Räkna med dagsljus. Statens Institut för Byggnadsforskning, Stockholm
Sisevsky, J. 1995. Om färg. Uppleva, förstå och använda färg. Skandinaviska Färginstitutet & ICA Bokförlag, Västerås