Kursplan för läsåret 2002/2003
MODERNISMENS BYGGNADER - RESTAURERING, UTVECKLING, FÖRNYELSEAAK120
Modernistic Architecture - Restoration, Development and Rehabilitation

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Kerstin Barup. Förkunskapskrav: Godkänd för att få tillträde till årskurs 3 eller motsvarande kompetens. Prestationsbedömning: 80% närvaro, godkänd övning, papers och aktivt deltagande på seminarier. Webbsida: http://www.bv.lth.se.

Mål
Kursen ger en introduktion i utveckling och förnyelse av sentida och halvmodern bebyggelse. Modernismens arkitekturidéer behandlas liksom de specifika krav på förnyelse och tillbyggnad som byggnadernas konstruktioner och byggnadsmaterial förutsätter.

Innehåll
Kursen ger en introduktion i utveckling och förnyelse av sentida och halvmodern bebyggelse. Modernismens arkitekturidéer behandlas liksom de specifika krav på förnyelse och tillbyggnad som byggnadernas konstruktioner och byggnadsmaterial förutsätter.

Kursen behandlar:

Vidare analyseras kvalitet, resurs och kapacitet med hänsyn till dagens och framtidens behov av ekologisk hänsyn och förnyelsebar teknik. Internationella organisationer och kodex genomgås. Övningen behandlar centrala arkitektur- och kvalitetsfrågor samt utformnings- och teknikproblem. Kursen utgår bl a från en serie fallstudier.

Litteratur
Kulturvård: Modernismens byggnader
Thomas Hall: Miljonprogrammet
Kompendium: Modernismens byggnader