Kursplan för läsåret 2002/2003
RESTAURERINGENS TEORI OCH PRAKTIKAAK073
Theory and Practice in Conservation and Restoration

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Mats Edström. Prestationsbedömning: 80% närvaro, godkänd övning och ev tentamen samt aktivt deltagande i seminarier och vid föreläsningar. Webbsida: http://www.bv.lth.se.

Mål
Restaureringens teori & praktik behandlar arkitektens arbete i restaurering och förnyelse av vårt byggnadsarv. Särskilt studeras byggnadsminnen, kyrkor och kulturhistoriska byggnader. Även förnyelse av funktionalistisk och sentida modernistisk arkitektur med de speciella principiella frågor i omformning, utveckling och tillvaratagande. Målet är att förmedla kunskap och förmåga att diskutera arkitektens metoder och förhållningssätt i förvaltning av bebyggelsearvet.

Innehåll
Kursen behandlar tre huvudaspekter

Restaureringens teoretiska grund och utveckling under 1800- och 1900-talet behandlas ur internationellt respektive svenskt perspektiv. Aktuella förhållningssätt och tendenser i restaureringssyn genomgås och exemplifieras. Metodiken för utformning av vårdprogram, gestaltnings- och designprogram genomgås med utgångspunkt från bl a forsknings- och utvecklingsarbeten vid avdelningen.

Arkitektens arbete och metodik i restaurering och ombyggnad genomgås med utgångspunkt i den utforskande metodik som fordras i projekteringsarbetet, projekteringsskedets detaljrikedom och den samverkan med olika discipliner som restaureringens praktiska utförande innebär. Olika analysmetoder och värderingsmodeller redovisas liksom internationella konventioner och organ.

Genomförda restaureringsinsatser, ombyggnader och förnyelse av bebyggelse i stadssammanhang studeras genom svenska och internationella exempel. Grunderna i traditionell teknik- och materialbehandling behandlas och dess tillämpning diskuteras med hänsyn till bl a principiella, estetiska och beständighetskriterier. En övningsuppgift tar upp synsätt på restaurering.

Restaurering kan betraktas som ett av de problemområden inom arkitektur som tidigast utvecklade vetenskapliga metoder och betraktelsesätt. Restaureringsteori och dess tillämpning behandlas i en övning.

Litteratur
Ebbe Haedersdal (red); Restaurering - en antologi, kurskompendium
Jokka Jokilentho; A History of Architectural Conservation
Viktor Edman; Svensk restaureringstradition
Kompendium: Restaurering och ombyggnad