Kursplan för läsåret 2002/2003
ARKITEKTUR, BASKURS DAAH145
Architecture, Basic Course D

Antal poäng: 15. Betygskala: UG. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Tomas Tägil, Universitetsadjunkt David Sim, Universitetslektor Lars-Henrik Ståhl. Prestationsbedömning: Godkända övningar, seminarier, studieresor, workshops, skriftliga uppgifter och portfölj. Godkänt resultat på tentamen eller motsvarande. 80% närvaro på föreläsningar, schemalagd övningsassistenttid och mediaundervisning. Övrigt: Ges vart annat år för studenter i både första och andra årskurserna. Kursen är en av fyra baskurser i arkitektur under första och andra året.

Mål
Studenten ska lära sig grundläggande kunskaper och färdigheter i:

· att gestalta byggnader och stadsmiljöer i en sammanvägning mellan helhet och detaljer

· att sammanväga estetiska, rumsliga, funktionella, tekniska, samhällsmässiga, ekologiska och andra aspekter genom kritiskt tänkande och kreativt problemlösande. Studenten tränas häri att arbeta med arkitektur som en integration mellan olika aspekter

· arkitektens verktyg som skisser, ritningar, konstnärliga tekniker, datormedia etc. Häri ska studenten utveckla en kreativ förmåga och tränas i hur arkitekten kommunicerar med bilder, ritningar, skisser, modeller och text

· städers och byggnaders organisation, struktur och användning

· städers och byggnaders tekniska uppbyggnad och dess material samt en grundläggande förståelse för byggnadsfysikaliska resonemang

· arkitekturens grundläggande begrepp och termer.

Innehåll
Från föregående termin utvecklas studiet av staden och dess byggnader. Offentliga och privata rum gestaltas med avseende på bl a människans användning och teknisk uppbyggnad.

Under terminen utförs en rad konkreta projekt inom temaområdet ”att bygga i staden – den offentliga byggnaden och platsen”. Två föreläsningsserier i ”kultur-bild” respektive ”ekologi-anatomi” stöder kunskapsmässigt analysuppgifter och projekt.

Viss vikt läggs vid programarbetets betydelse för städers och byggnaders utformning och användning. Kursen avser också innehålla moment av praktisk byggnadsteknik och fullskaleexperiment.


Arkitektur, baskurs D / Delprov 10103

Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1.


Arkitektur, baskurs D / Workshop0203

Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1.


Arkitektur, baskurs D / Delprov 20303

Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1.