Kursplan för läsåret 2002/2003
ARKITEKTUR, BASKURS AAAH130
Architecture, Basic Course A

Antal poäng: 15. Betygskala: UG. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Tomas Tägil, Universitetsadjunkt David Sim, Universitetslektor Lars-Henrik Ståhl. Prestationsbedömning: Muntlig- och skriftlig presentation, semiarier, övningsuppgifter och minst 80% närvaro. Övrigt: Kursen kommer att ges ht-03 nästa gång.

Mål
De två första årens arkitektutbildning skall lägga en grund för den fortsatta utbildningen. Huvudmålet är att studenten skall tillägna sig en färdighet att gestalta enklare arkitektoniska verk samtidigt som de tränas i att avväga estetiska, rumsliga, funktionella, tekniska, samhällsmässiga och andra aspekter. De skall också lära sig behärska arkitekturdisciplinens särskilda verktyg och tillägna sig förmågan att representera ett projekt med välgjorda ritningar, modeller, bilder och texter. Det är lika viktigt att arkitektstudenten samtidigt tränar sin förmåga att förstå och att använda arkitekturdisciplinens grundläggande begrepp och termer. Ett annat huvudmål är att studenterna tränas i kritiskt tänkande och kreativt problemlösande samt i självständiga ställningstaganden och bedömningar.

Innehåll
Efter två årskurser skall studenten:


Arkitektur, baskurs A / Delprov 10101

Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1.


Arkitektur, baskurs A / Workshop0201

Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1.


Arkitektur, baskurs A / Delprov 20301

Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1.