Kursplan för läsåret 2001/2002
FÖRSÖRJNINGSSYSTEMVVA601
Sewage and Supply Systems

Poäng: 8.0 Betygskala: TH. Valfri för: IBH3. Kursansvarig: Anders Robertson, e-post: anders.robertson@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på varje delkurs. Delkurserna betygsättes i en skala från 3,0 till 6,0 i steg om 0,1. Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av medelvärdet på delkurserna (dock högst 5). För slutbetyg erfordras vidare godkända inlämningsuppgifter och deltagande i studiebesök och laboration. Övrigt: Kursen är obligatorisk för inriktning Infrastrukturteknik.

Mål:
Syftet med kursen är att erhålla fördjupade kunskaper inom det VA-tekniska området, både vad avser reningsteknik och ledningsteknik. Miljöperspektiv genomsyrar kursen från början till slut.

Innehåll:
.

Litteratur:
Fastställes senast en månad före kurstart.


Reningsteknik0101
Sewage Systems

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Valfri för: IBH3. Prestationsbedömning: .

Mål:
.

Innehåll:
Studenten ska efter avslutad kurs:
ha utvidgade, fördjupade och praktiskt tillämpbara kunskaper inom det reningstekniska området vad avser rening av tappvatten och spillvatten
ha kunskaper om normer för vattenbehandling
känna till grundläggande vattenkemi och mikrobiologi
ha kunskap om fysikaliska, kemiska och biologiska reningsmetoder för rening av BOD, fosfor, kväve mm genom silning, sedimentering, flotation, filtrering, centrifugering, förtjockning, fällning, biologiska processer, desinfektion, jonbyte, luftning.


Ledningsteknik0201
Supply Systems

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Valfri för: IBH3. Prestationsbedömning: .

Mål:
.

Innehåll:
Studenten ska efter avslutad kurs:
ha utvidgade, fördjupade och praktiskt tillämpbara kunskaper inom det ledningstekniska området (vatten-, spillvatten- och dagvattennät) med speciell tonvikt på infrastrukturella objekt såsom vägar och järnvägar
känna till och behandla förnyelsefrågor kring befintliga nät
förstå och kunna utföra datorsimuleringar av va-nät med hjälp av programvarorna Licwater och Mouse
ha kunskap om upphandling av va-system
ha kunskap om och kunna tillämpa va-lösningar för enstaka bebyggelse
ha kunskap om och kunna tillämpa LOD-teknik
ha kunskap om saneringsplaner
ha kunskap om utjämningsmagasin.