Kursplan för läsåret 2001/2002
INFRASTRUKTUR - MÄNNISKA - MILJÖVTT061
Road - Man - Landscape

Poäng: 20.0 Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Professor Christer Hydén.. Förkunskapskrav: VTT110 Trafikteknik och stadsbyggnad AK, VVB026 Väg -och järnvägsprojektering, VTT150 Trafikplanering.. Rekommenderade förkunskaper: VTT121 Trafikens säkerhet och miljöeffekter, ASB060 Stadsförnyelse.. Prestationsbedömning: Litteraturseminarier, projektuppgifter och studieresa. Obligatorisk. Examensarbete: Examensarbete i förlängning till kursen ger masterkompetens och förutsätter handläggning samt examination från olika discipliner. Webbsida: http://www.tft.lth.se/estetik.htm Övrigt: Internationell tvärdisciplinär kurs för civilingenjörer, landskapsarkitekter och arkitekter. Kursen ges i samarbete mellan fyra universitet: Lunds Tekniska Högskola (LTH), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Den Kungliga Veterinär- og Landbohöjskole (KVL) och Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Mål:
Kursens mål är att ge blivande civilingenjörer, landskapsarkitekter och arkitekter insikt i och förståelse för varandras kunskapsområden i syfte att främja samarbetet vid fysisk planering och gestaltning av trafikmiljöer ur både teknisk och arkitektonisk synvinkel. Kursen är upplagd med fokusering på Norden och Europa.

Innehåll:
Tvärdisciplinär insikt om grundläggande samspel mellan trafikteknik (trafikplanering, trafiksäkerhet) och landskapsarkitektur (landskapsplanering, gestaltning). Kursen består av tre huvuddelar: ny väg, ombyggnad av befintlig väg och studieresa i ett europeiskt land.

Del 1, Sverige - Infartsvägar: Planeringsprocessen. Framkomlighet, kapacitet och säkerhet. Trafikanternas upplevelse och beteende. Gestaltning, möblering, dynamisk rumsanalys, miljö, estetik och hälsa. Analys och evaluering.

Del 2, Danmark - Ny väg i landskap. Planeringsprocessen, lagstiftning. Trafikprognosmodeller. Landskapsanalys. Kulturmiljö.
Projekteringsprinciper. Trasseingsprinciper. Väggeometri, plan profil och sektion. Belysning, vegetation, bullerskydd. Estetik och den mänskliga faktorn. Trafikrumsanalys. Upplevelsemodeller. Computer Aided Design.

Del 3, Holland - Studieresa: Urban- och landsvägsmiljö

Litteratur:
Anvisas vid kursstart.
Webbsida: http://www.flec.kvl.dk/rml/