Kursplan för läsåret 2001/2002
TRAFIKTEKNIK, AK FÖR AVTT051
Traffic Planning, Basic Course

Poäng: 1.5 Betygskala: UG. Obligatorisk för: A2. Kursansvarig: Universitetslektor Lars Ekman. Prestationsbedömning: För betyget godkänd fordras godkänd tentamen och godkända projektövningar. Webbsida: http://www.tft.lth.se/sv/kurser.htm

Mål:
Kursen ska ge en orientering om trafikteknikens teorier, metoder för planering av trafiksystem och aktuella problemställningar inom området.

Innehåll:
Kursen ska ge en orientering om trafikteknikens teorier, metoder för planering av trafiksystem och aktuella problemställningar inom området.
Trafikplanering, samband mellan bebyggelsestruktur, trafiksystem och trafikmängder. Trafikens omfattning, sammansättning och utveckling i samhället. Trafiknät, trafikleder och korsningar. Parkering. Kollektivtrafik. Gång- och cykeltrafik. Trafiksäkerhet. Trafikens miljöeffekter.

Litteratur:
Trafiken i samhället, Inst för Trafikteknik, LTH, 1996. Utdrag ur TRÅD, Boverket, 1992.