Kursplan för läsåret 2001/2002
MEKANIKVSM100
Mechanics

Poäng: 4.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID1. Kursansvarig: Professor Göran Sandberg. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkända inlämningsuppgifter.

Mål:
Syftet med kursen är att träna konsten att se samspelet mellan material, former och belastningar, att förstå hur olika val påverkar kraftspel och deformationer samt att kunna bruka denna kunskap som ett aktivt hjälpmedel vid utformning av produkter.

Innehåll:
Grundläggande begrepp, storheter och samband som används för att beskriva material, krafter och deformationer förklaras. Ur verkliga situationer avgränsas problem och väljs lämpliga modeller för överslagsmässig analys av problem.
En välbetänkt hållning till fysikens modelltänkande ges därigenom. Exempel på begrepp och storheter som behandlas är massa, tyngdpunkt, styvhet, dimensioner, kraft, moment och jämvikt.

Litteratur:
Gustavsson, P. och Austrell, P.-E.: Statik, Byggnadsmekanik, Lund 2001.
Material som utges av avdelningen.