Kursplan för läsåret 2001/2002
EXAMENSARBETEVPB310
Degree Project

Poäng: 10.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBH3. Förkunskapskrav: Högskoleingenjörsexamen i byggteknik 80 poäng.. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig rapport och godkänd muntlig redovisning. Övrigt: Endast betygen godkänd eller underkänd används.

Mål:
Att på ett ingenjörsmässigt sätt, genom ett större sammanhållande projekt, fördjupa och fläta ihop de kunskaper som studenten erhållit från tidigare kurser inom olika ämnesområden.

Innehåll:
Examensarbetet skall visa att den studerande självständigt kan tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden. Examensarbetets inriktning väljs fritt av den studerande men det skall vara en fortsättning och fördjupning inom något av programmets huvudämnen. Förslag till examensarbete framlägges för utbildningsledaren eller för examinator för inriktningens huvudområde.
Generellt gäller att den tid det tar att sätta sig in i ett eller flera datorprogram ej räknas in i arbetsinsatsen.
Examensarbetet skall presenteras dels skriftligt i form av en rapport, dels muntligt vid ett seminarium.