Kursplan för läsåret 2001/2002
SATELLITPOSITIONERINGVGM610
Satellite Positioning

Poäng: 3.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: HG1, IBH1, PRH1. Kursansvarig: Lars Ollvik, e-post: lars.ollvik@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkända fältmoment och inlämningsuppgifter. Övrigt: Obligatoriskt fältmoment 4 timmar.

Mål:
Kursen ger kunskaper om grundläggande begrepp och metoder inom satellitpositionering GPS (Global Positioning System). Dessutom ger kursen en inblick i sambanden mellan kartteknik och tillämpningsområden inom geomatik.

Innehåll:
· Utvecklingen inom satellitpositionering.
· GPS-systemet.
· Introduktion till beräkningar inom satellitpositionering.
· Tillämpningsområden inom geomatik.

Litteratur:
Fastställes senst en månad före kursstart.