Kursplan för läsåret 2001/2002
SAMHÄLLSEKONOMI FÖR TEKNIKERVFT120
Economics for Engineers

Poäng: 3.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: I1, L1. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Jochumzen. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Mål:
Att skapa förståelse för ekonomisk teori och ekonomiska skeenden med tonvikt på den svenska ekonomins utveckling under senare tid.

Innehåll:
Kursen inleds med en presentation av grundläggande ekonomiska teori och begreppsbildning. Den tar upp marknadernas funktionssätt och betydelse samt belyser den ekonomiska politikens roll i samhällets resursallokering. Konjukturfluktuationer och stabiliseringspolitik analyseras, liksom de internationella aspekterna på ett lands ekonomi. Den svenska ekonomin och dess utveckling under senare tid diskuteras. Lektioner. Undervisningen meddelas i form av lektioner. Deltagande i lektionerna är inte obligatoriskt, men då dessa delvis kompletterar kurslitteraturen, bör den studerande hålla sig underrättad om vad som meddelas under dem.

Litteratur:
Eklund, K.: Vår ekonomi. 3:e upplagan. Tiden, 1992. Konjunkturrådets rapport 1994. SNS, 1994. Kompletterande material.