Kursplan för läsåret 2001/2002
FJÄRRANALYSVFT051
Remote Sensing

Poäng: 6.0 Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Univ lektor Petter Pilesjö. Förkunskapskrav: VFT031 Geografiska Informationssystem AK, VFT151 GIS fk1.. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Webbsida: http://www.natgeo.lu.se

Mål:
Kursens mål är att ge en grund för val mellan olika metoder att hantera landskapsinformation, främst fjärranalysdata samt ge kunskap om metoder att bearbeta sådan information med hjälp av geografiska informationssystem.

Innehåll:
Kursen behandlar grundläggande fjärranalys med speciell hänsyn till flygbilder och satellitdata för olika typer av naturresursanalyser. Föreläsningarna inkluderar elektromagnetisk strålning, fotografiska fjärranalysmetoder, IR-känslig film, multispektral registrering, icke-fotografisk fjärranalys, multispektral svepradiometri, IR-termografi, radar m.fl. sensorsystem samt kalibrering av fjärranalysobservationer mot fältdata.

Övningsmomenten fokuserar tolkning av flygbilder och andra fjärranalysdata medan tillämpningsaspekterna framför allt gäller markanvändningskartering, ekologi och miljövård.

Litteratur:
Flygbildstenik och Fjärranalys, Nämnden för Skoglig Fjärranalys, 1993.