Kursplan för läsåret 2001/2002
FASTIGHETSFÖRETAGANDE OCH FACILITY MANAGEMENTVFR081
Property and Facility Management

Poäng: 10.0 Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: John Sandblad. Förkunskapskrav: VFT042 Fastighetsekonomi AK, VFT091 Fastighetsekonomi FK.. Rekommenderade förkunskaper: ABK220 Installationsteknik AK.. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar samt deltagande i seminarier. Deltentamen kan förekomma. Övrigt: Ev kan delar av undervisning ges tillsammans med Fastighetsföretagarprogrammet vid Malmö högskola. Ersätter kursen VFR080.

Mål:
Deltagarna skall ges kunskap om, förståelse av och insikt i strategiskt fastighetsföretagande och Facility Management (FM). Helhetssyn, strategiskt tänkande och problemlösningsförmåga skall utvecklas.

Innehåll:
Kursen är inriktad mot strategiskt fastighetsföretagande och Facility Management.

I kursen diskuteras begreppet Facility Management och beskrivs olika Facility Management-tjänster. I kursen ingår bl a fastighetsföretagandets ekonomi och organisation, fastighetsinformation och förvaltningshandlingar, upphandling av förvaltningsplanering, lokalplanering, miljöanpassad förvaltning, kvalitets- och miljösäkring, internhyressystem, service management, kunskaper om boendet och bostadspolitik samt utvecklingstendenser inom fastighetsbranschen och Facility Management. Deltagarna skall genom projektarbeten utveckla stategier och genomföra analyser. Kursen är riktad mot problembaserad inlärning.

Litteratur:
Services marketing, Valerie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner ISBN 0-07-114881-7
och ISO 9001, 14001.
Övrig litteratur i samband med kursstart.