Kursplan för läsåret 2001/2002
FASTIGHETSRÄTTSLIGA ERSÄTTNINGSPRINCIPER INKL PROCESSERVFR063
Principles of Compensation in Real Estate

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Carl-Magnus Willert. Förkunskapskrav: VFR041 Bygg- och miljörätt, VFT042 Fastighetsekonomi AK.. Rekommenderade förkunskaper: VFR026 Allmän fatighetsrätt, VFT110 Juridik för tekniker.. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Godkända övningar och individuell uppgift. Obligatoriska inslag. Övrigt: Viss slutredovisning kan förekomma i början av läsperiod 4. VFR063 ersätter kursen VFR062.

Mål:
Kursen ska ge förmåga att bedöma ekonomisk ersättning vid tvångsvis ianspråkstagande av eller intrång på fastigheter och därtill knutna rättigheter.

Innehåll:
Regelverk och fastighetsekonomisk analys av ersättningsregler i expropriations-, plan- och bygglagstiftning, förrättningslagstiftning, miljöskydds- och naturvårdslagstiftning.
Värderingsregler i olika ersättningssituationer. Metoder för bedömning av ersättning vid intrång och inlösen. Praxis, förhandlingslösningar och frivillignormer avseende olika ersättningssituationer för tätorts- resp landsbygdsfastigheter.
Olika kompensationsregler i svensk lagstiftning. Olika värderingsbegrepp och deras relevans i värderingssituationer. Historisk utveckling.
Ersättningsprinciper i andra länder.
Obligatoriska inslag.

Litteratur:
Hall, Magnusson m f: Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper. Särskilt kurskompendium samt PM, som utdelas under kursen.