Kursplan för läsåret 2001/2002
BYGG- OCH MILJÖRÄTTVFR041
Planning and Environmental Law

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: L2. Kursansvarig: Åsa Knutson. Rekommenderade förkunskaper: VFT110 Juridik för tekniker.. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Godkänd uppsats. Hemtentamen efter lp 1. Övrigt: Tentamen kan ligga utanför tentamensperiod.

Mål:
Kursen skall ge studenten grundläggande kunskaper i de miljörelaterade juridiska aspekterna på tillåtlighet och genomförande av större projekt, samt kännedom om de politiska mål som ligger till grund för lagstiftningen inom området.

Innehåll:
Kursen behandlar de centrala reglerna kring markanvändning, planering och byggande, med tyngdpunkt på miljöbalken och plan- och bygglagen. Den skall också ge en orientering om internationell miljörätt och EU:s miljöpolitik och miljölagstiftning. I kursen ingår djupare studium av något miljöproblem, vars juridiska aspekter belyses i en uppsats.

Litteratur:
Bertil Bengtsson, Speciell fastighetsrätt med miljöbalken. Kurskompedium.