Kursplan för läsåret 2001/2002
BRANDKEMI - EXPLOSIONERVBR022
Fire Chemistry and Explosions

Poäng: 10.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI2. Valfri för: RH3. Kursansvarig: Univ lektor Håkan Frantzich. Rekommenderade förkunskaper: Matematik analys 1 och analys 2, KOO070 Allmän kemi för brandingenjörer.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatorisk närvaro vid seminarieredovisning, godkända hemuppgifter och godkända laborationsrapporter. Tentamen omfattar både teorifrågor och problemlösning. Webbsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm Övrigt: Begränsat antal deltagare: 55.

Mål:
Efter genomgång av kursen i Brandkemi - explosioner ska eleverna kunna: bedöma risken för att brand ska uppstå då bränslet utgöres av gasformiga, vätskeformiga och fasta ämnen; bedöma hur branden utvecklas avseende alstring av effekt, strålning, rök och giftiga gaser; bedöma risken för personskador; ha förståelse för de grundläggande processerna inom värmetransport och praktiskt kunna tillämpa dessa kunskaper inom brandfysiken; ha kunskap om materials brandegenskaper; kunna göra bedömningar om brandorsaker.

Innehåll:
Brandkemi. Repetition av delar av termokemin, adiabatisk flamtemperatur samt kinetiken för föroreningsbildning.
Antändningsförlopp. Bränsle och oxidator förblandade. Självantändning. Självantändning i fasta material inkl. kemiska, biologiska och fysikaliska effekter. Antändningsfördröjning, farliga kombinationer. Självantändning i gaser. Antändning med gnistor och varma ytor. Brännbarhetsgränser i gas- och damm-luft blandningar. Minimiantändningsenergier. Minimikvävningsavstånd, flamfällor. Bränsle och oxidator ursprungligen inte blandade. Vätskeantändning. Ångtryckskurva. Flash point. Burning point. Värmebalansen vid vätskeytan. Fasta materials antändning. Antändningstemperatur. Pyrolys, förångning och sublimering.
Flamutbredning. Förblandade gaser och damm-luft blandningar. Laminär förbrännings-hastighet. Turbulent förbränningshastighet. Detonation - deflagration. Deflagration i det fria. Inverkan av turbulensalstrande restriktioner. Tryckuppbyggnad i slutna och delvis slutna volymer. Diffusionsflammor. Jetflammor. Poolbränder. Avbränningshastighet. Hetzonsbild-ning. Glödbrand. Detonation i fasta material.
Brandgaser. Effektutveckling, förbränningsverkningsgrad. Flamtemperatur och strålning. Alstring av rök och giftiga gaser. Toxicitet.

Kursens olika moment belyses med övningsuppgifter. Eget arbete med problemlösning har därför stor betydelse för inlärning av kursen. Laborationsövningarna är obligatoriska. De avser belysa några viktiga moment i kursen samt ge kunskap om de mättekniker som kan användas i brandsammanhang.

Laborationer. Fyra laborationer ingår: 1) Laminär förbränningshastighet. 2) Brännbarhetsgränser. 3) Vätskebränder. 4) Effekt, rök- och gasalstring från jet och poolflammor.

Litteratur:
Drysdale, D.: An introduction to fire dynamics. Kap 1, 3- 6 och 8, John Wiley & Sons 1985. SFPE valda kapitel. Övningsuppgifter. Laborationshandledningar. Litteraturen kan komma att ändras.


Brandkemi - explosioner0101
Fire Chemistry and Explosions

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: BI2. Valfri för: RH3.


Laborationer och hemuppgift0201
Laboratory and Home Work

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: BI2. Valfri för: RH3.