Kursplan för läsåret 2001/2002
HUS- OCH ANLÄGGNINGSBYGGANDE, INTRODUKTIONSKURSVBI660
The Building Trade - an Introduction

Poäng: 4.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBH1. Kursansvarig: Lena Rosén, e-post: lena.rosen@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Obligatoriskt litteraturseminarium, godkänt projektarbete, godkänd projekteringsuppgift, godkänd hemtentamen.

Mål:
Syftet är att introducera studenten till byggnadskonsten och anläggningsverksamhet i vid bemärkelse. Genom kursen bibringas studenten en känsla för helheten inom byggprocessen och samspelet mellan funktion, gestaltning, materialegenskaper, konstruktion, byggnadsteknik, samhällssyn, ekologi och ekonomi samt hur detta samspel har växlat genom historien.
Syftet är vidare att behandla anläggningstypen väg ur ett livscykelperspektiv. Därvid behandlas stegen i planerings-, bygg- och driftsprocessen. Trafiken i samhället diskuteras med utgångspunkt från olika sätt att beskriva den, dess funktion och ekonomi.

Innehåll:
Byggandets historia: Varför bygga? Skapa klimatskydd, rum, vägar o.s.v. arkitekturhistoria , teknikhistoria materialval för husbyggnader och anläggningar. Byggandet - människan - samhället:
Planprocessen: Översiktsplanering, detaljplanering,
Byggprocessen: Projektering, byggande, kontroll, förvaltning, underhåll.
Byggandets kvalitetsfrågor: Etik för ingenjörer, byggfel, sjuka hus, byggnaders livslängd, driftsekonomi.
Byggandets kretslopp: Energi och resurshushållning, materialflöden, ekologi, långsiktigt hållbart samhälle.
Transportpolitik, väghållning, transportbehov, vägplanering, vägprojektering, geometrisk och konstruktiv utformning av vägen, dimensionering av vägens överbyggnad, formell handläggning och markåtkomst, vägbyggnadsmaterial, produktionsplanering och byggande, drift och underhåll, registrering av vägens egenskaper som underlag för underhållsplanering.
Därtill behandlas trafikens intäkter och kostnader, trafiksäkerhet och trafikens miljökonsekvenser.
Studenten får inom kursen tillämpa kunskaper i informationssökning, kommunikationsteknik, ritteknik och datoranvändning som ges i en parallell kurs.

Litteratur:
Holmberg, Bengt m fl: Trafiken i samhället - grunder för planering och utformning, Studentlitteratur 1996, ISBN 9144000774.
Samt följande som tillhandahålles av institutionen:
Utdrag ur Kurskompendium Väg- och gatuplanering, CTH, KTH, LTH.
Utdrag ur Kurskompendium Väg- och gatuutformning, CTH, KTH, LTH.
Kurspärm med utdrag ur normer och anvisningar, övningsuppgifter, projekteringsuppgift mm.
Övrig litteratur meddelas senare.