Kursplan för läsåret 2001/2002
EXAMENSARBETE/PROJEKTARBETEVBI608
Degree Work/Project

Poäng: 5.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBH2. Kursansvarig: Anders Robertson, e-post: anders.robertson@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete: godkänd skriftlig och muntlig redovisning. Övrigt: Endast betygen godkänd eller underkänd används.

Mål:
Examensarbetets/projektarbetets storlek, i poäng räknat, motsvarar en arbetsinsats, i veckor, minst så stor som poängtalet. Examensarbetet/projektarbetet skall visa att den studerande självständigt kan tillämpa de kunskaper, som förvärvats under studietiden.

Innehåll:
Examensarbetets/projektarbetets inriktning skall vara en fortsättning och fördjupning inom utbildningsprogrammets huvudområde. Förslag till examensarbete/projektarbete framtages i samarbete med kursansvarig. Examensarbetet/projektarbetet skall redovisas dels skriftligt i form av en rapport, dels muntligt vid ett seminarium.