Kursplan för läsåret 2001/2002
HUSBYGGNADSTEKNIK FÖR LVBF112
Building Technology

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: L2. Kursansvarig: Jesper Arfvidsson.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.byfy.lth.se/Undervisning/kurser.htm

Mål:
Det övergripande målet med kursen är:
- att ge grundläggande kunskaper om värme och fukttransport i byggnader,
- att ge en översikt över de vanligaste byggnadstekniska konstruktionerna och hur de utvecklas under olika tidsepoker,
- att informera om vanliga fuktskador i hus och dess konsekvenser.

Efter avslutad kurs skall eleven: vara orienterad om husbyggnadsteknik och byggnadsfysik, kunna identifiera, beskriva samt lösa enklare byggnadsfysikaliska problem, behärska enklare handberäkningsmetoder för värme och fukt samt tillägnat sig en byggnadsteknisk allmänbildning avseende begrepp, konstruktioner och byggnadsstilar.

Innehåll:
Föreläsningarna behandlar allmän byggnadsteknik och äldre byggnadsteknik. Olika byggnadsdelars konstruktion med hänsyn till olika krav genomgås samt ett antal belysande exempel diskuteras. Vidare ges en översikt över husbyggnadsteknikens historiska utveckling i Sverige samt de olika byggnadstypernas funktion. I ett antal specialföreläsningar behandlas områden som mögel och röta, fukt och temperaturmätningar samt fuktskador på hus. Övningarna i byggnadsfysik behandlar värme och fukt och ges i lektionsform. Detta innebär att varje övningspass inleds med en teorigenomgång följt av enskilt lösande av övningsuppgifter. Seminarieuppgifterna behandlar olika typer av skador på byggnader, dessas orsakssamband samt förbättrande åtgärder.

Litteratur:
Byggnadstekniska begrepp. Så byggdes husen 1880-1980. Värme & Fukt. Byggnadsteknikens grunder. Exempelsamling i Byggnadsfysik.