Kursplan för läsåret 2001/2002
BYGG- OCH FASTIGHETSFÖRETAGENS EKONOMIVBE067
Basic Economics for Construction and Real Estate Management

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: L2. Kursansvarig: Bengt Hansson.. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Webbsida: http://www.bekon.lth.se

Mål:
Kursen skall ge allmänna kunskaper i företagsekonomi.

Studenterna skall kunna utföra kostnads- och intäktsanalyser, genomföra produktionskostnadskalkyler (självkostnads- och bidragsanalyser), göra balans- och resultaträkningar samt genomföra investeringsbedömningar.

Innehåll:
Grunder och begrepp som används vid ekonomiska analyser, lagstiftning, juridiska associationsformer, arbetsmarknaden och företagens organisationsformer, marknadsföring, finansiering och strategisk planering. Företagsekonomiska beräknings- och bedömningsmetoder.

Grundläggande företagsekonomiska kunskaper om årsredovisning, organisation, marknadsföring, resultatplanering, räkenskaps- och finansieringsanalys. Stor vikt läggs vid kalkyleringsmetoder.

Litteratur:
Olsson, Skärvad: Företagsekonomi 99. Ekonomi - övningsmaterial, Institutionen för byggnadsekonomi.