Kursplan för läsåret 2001/2002
BYGGNADSEKONOMI, AK FÖR VVBE011
The Construction Process and Business Economics

Poäng: 6.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: V1. Kursansvarig: Univ lektor Anne Landin. Prestationsbedömning: För erhållande av godkänt betyg krävs godkända övningsuppgifter. För erhållande av betygen 4 och 5 krävs därutöver skriftlig tentamen. I bedömningen av övningsuppgifter och tentamen kommer även vikt att läggas vid presentationstekniken. Webbsida: http://www.bekon.lth.se

Mål:
Det övergripande målet för kursen är att dels ge en allmän kunskap i ekonomi, dels ge en helhetssyn på de aktiviteter i ett byggprojekt som genomförs från den första idén (att man önskar bygga) till dess att man har fått fram färdiga produktionshandlingar.

Efter avslutad kurs ska studenten: vara orienterad om företagsekonomi, kunna identifiera, beskriva och lösa enklare företagsekonomiska problem, ha fått en helhetsbild av byggprocessen och dess intressenter samt samhällets påverkan på byggprocessen, ha fått en insikt i byggherrens projektarbete fram till produktionsskedet, kunna beräkna byggkostnader i olika skeden under byggprocessen, ha fått allmänna kunskaper om upphandling av entreprenader och konsulttjänster, kunna upprätta enklare tidplaner, känna till elementära byggproduktionsmetoder.

Innehåll:
Byggprocessen: Byggprocessen i samhället. Projektadministration (Project Management). Organisation. Planering. Kostnadsstyrning. Finansiering. Upphandlingsformer. Konsultupphandling. Entreprenadjuridik. Översikt av produktionsmetoder.
Ekonomidelen: Ekonomiska system. Kostnads- och intäktsanalys. Investeringskalkylering. Årsredovisning och räkenskapsanalys. Finansiering. Marknadsföring, organisation.

Litteratur:
Byggprocessdelen: Söderberg, J: Att upphandla byggprojekt. Byggprocessen - kurskompendium och Byggprocessen - övningsmaterial; Institutionen för byggnadsekonomi, AB 92 och ABK 96. Ekonomidelen: Olsson, Skärvad: Företagsekonomi 99. Ekonomi övningsmaterial; Institutionen för byggnadsekonomi.