Kursplan för läsåret 2001/2002
EKONOMETRITEK190
Econometrics

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Valfri för: I4IE. Kursansvarig: Professor David Edgerton. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs NEK203 eller motsvarande varav Mikroekonomisk analys B (NEK341) och Mikroekonomisk analys C (NEK343), 5 + 5 poäng samt Quantitative Methods (NEK333), 5 poäng eller motsvarande kunskaper.. Prestationsbedömning: Undervisningen består av föreläsningar och lektioner. Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av delkursen. Ytterligare provtillfälle anordnas i nära anslutning härtill. Obligatoriska övningsuppgifter kan förekomma inom kursen. Webbsida: http://www.nek.lu.se Övrigt: För ytterligare information kontakta Nationalekonomiska institutionen.

Mål:
Målet med kursen är att ge förmåga att självständigt och kritiskt handskas med empiriskt material i ekonomiskt modellbyggande.

Innehåll:
Kursen ger den basen som behövs för att empiriskt analysera ekonomiska data. Moderna ekonometriska tekniker behandlas, samtidigt som stor vikt läggs på grundläggande ekonometriskt tänkande. Teorimoment varvas med tillämpningar i form av datorövningar.
Teorimoment
- Analys av den linjära regressionsmodellen särskilt minsta kvadratmetoden och hypotesprövning.
- Diagnostisk testing. Modelleringsstrategier när grundläggande antaganden måste förkastas.
- Skattning av mer komplicerade modeller med generaliserade minsta kvadratmetoden, maximum likelihood metoden samt instrument variabler. Prövning av icke linjära hypoteser.
- Dynamiska tidsseriemodeller samt icke stationära variabler.
- Tvärsnittsmodeller med diskreta och trunkerade beroende variabler.
Ett antal datorövningar ingår i kursen. Dessa omfattar delar av samtliga teorimoment redovisade ovan. Deltagande i datorövningar samt inlämnande av övningsresultat är obligatoriska.