Kursplan för läsåret 2001/2002
INDUSTRIELL ORGANISATIONTEK140
Economics, Industrial Organization

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Valfri för: I3IE. Kursansvarig: Univ lektor Jerker Holm. Webbsida: http://www.nek.lu.se Övrigt: För ytterligare information kontakta Nationalekonomiska institutionen.

Innehåll:
Då man i traditionell mikroteori behandlar frågor om marknadsstrukturer och organisationsformer görs en mängd strategisk viktiga antaganden för att erhålla en hanterbar generell modell. I denna kurs släpper man på en del av dessa antaganden och organisationsstrukturen ses som ett resultat av koordinerings-, informations- och motiveringsproblem. Organisationsbegreppet ges en vid mening och omfattar ej endast formella organisationer utan även olika typer av marknader och kontrakt. Den ekonomiska agenten är rationell givet sina informationsmässiga begränsningar och den institutionella ramen. Då den strategiska situationen i allmänhet påverkas vid förändringar av de antaganden som görs om aktörernas information och motivering uppstår en mängd intressanta fall som har tillämpningar på olika marknader och kontraktsformer.