Kursplan för läsåret 2001/2002
MIKROEKONOMISK TEORI BTEK120
Economics, Microeconomic Theory B

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Valfri för: I3IE. Kursansvarig: Univ lektor Fredrik Andersson. Webbsida: http://www.nek.lu.se Övrigt: För ytterligare information kontakta Nationalekonomiska institutionen.

Innehåll:
Vad bestämmer individers efterfrågan på olika varor? Hur kan denna efterfrågan härledas?
Utifrån en genomgång av antaganden om individers preferenser och nyttofunktioner, görs härledningar av individers efterfrågan, bl a härleds Slutskyekvationen med hjälp av begreppen nyttofunktion och utgiftsfunktion. Kursen berör också val under osäkerhet samt Walras jämvikt i en bytesekonomi.

Litteratur:
Nicholson, W: Microeconomic Theory, Basic Principles and Extensions, 6:e uppl, Nicholson, W: Workbook to accompany Microeconomic Theory, Basic Principles and Extensions, 7:e uppl, Varian, H, H: Intermediate Microeconomics, 4:e uppl (V),
Kurskompendium, Rekommenderad litteratur: Sydsaeter, K och Hammond, P: Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall, 1995, kap. 1-5, 7-9, 15-19 and appendix A, Bergström, I and Varian, H: Workouts in Intermediate Microeconomis, 4:e uppl.