Kursplan för läsåret 2001/2002
BESKATTNINGSRÄTT ITEK050
Business Law, Tax Law I

Poäng: 10.0 Betygskala: TH. Extern valfri för: L4. Kursansvarig: Studierektor. Förkunskapskrav: VFT110 Juridik för tekniker, VFR026 Allmän fastighetsrätt, VBE067 Bygg- och fastighetsföretagens ekonomi. Kurserna skall vara avslutade.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen anordnas omedelbart efter kursens slut. De studerande har möjlighet att göra en frivillig uppgift som poängsätts och tillgodoräknas vid ordinarie tentamen och påföljande omtentamen. Övrigt: Kurslitteraturlistan uppdateras inför varje kursstart. Antalet kursplatser är begränsat.

Mål:
Kursens mål är att ge de studerande grundläggande kunskaper om det skatterättsliga regelsystemet med speciell tonvikt på företaget som skattesubjekt. Efter genomgången kurs skall de studerande självständigt kunna orientera sig i skatte- och taxeringsförfattningarna och lösa skatterättsliga problem.

Innehåll:
Kursen inleds med en översikt om det svenska skatte- och avgiftssystemet. Huvudvikten är därefter lagd på ett studium av grunderna i inkomstbeskattningen med särskild koncentration på företagsbeskattning. Beskattningsrätten har härvidlag ett nära samband med delar av företagsekonomin, främst redovisning och finansiering. Detta bör beaktas vid studieplaneringen.
Kursen behandlar även indirekta skatter, taxeringsförfarandet och skatteprocessen.

Litteratur:
Lodin Sven-Olof, Lindencrona Gustaf, Melz Peter, Silverberg Christer: Inkomstskatt, del 1-2, 7 uppl 1999 + Supplement 2000. Gyland Christina, Lewén Greger: Övningar i skatterätt Nordstedts Juridik 7 uppl 1999 + Supplement till 2001 års taxering. Melz Peter: Mervärdesskatt, Iustus Förslag 12 uppl 1999. Rabe Gunnar: Skattelagstiftning, Norstedts Juridik 2000:1 samt Kursmaterial från institutionen för handelsrätt.
Rekommenderad litteratur: Thorell Per: Företagens redovisning, Iustus, 3 uppl 1999.