Kursplan för läsåret 2001/2002
MATERIALADMINISTRATION/LOGISTIKMTT620
Materials Administration/Logistics

Poäng: 10.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: PRH2. Kursansvarig: Nikos Macheridis, e-post: nikos.macheridis@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på varje delkurs samt obligatoriska praktikfall och projektarbeten som betygsätts i en skala från 3.0 till 6.0 i steg om 0.5. Som slutbetyg sammanvägs projektbetyg och tentamensbetyg. Heltalsdelen utgör slutbetyget (dock högst 5). Övrigt: Betygsskala TH på delkurserna.

Mål:
Kursen ger såväl grundläggande som fördjupande kunskaper om det synsätt och de principer enligt vilka man strävar efter att planera, organisera, samordna, utveckla, styra och kontrollera materialflödet från leverantör genom företaget till slutgiltig förbrukare. Kursen ger även en orientering om informationsbehov och informationssystem. Dessutom ger kursen färdighet i att välja, dimensionera och utforma materialförsörjnings-, lagrings- och distributionssystem.
Studenten skall efter genomgången kurs kunna göra egna materialadministrations- och logistikanalyser och problematisera aktuella och relevanta problemlösningar.

Innehåll:
.

Litteratur:
Lumsden, Kenth: Logistikens grunder, Studentlitteratur 1997.


Logistik: materialhantering och distribution0199
Materials Administration/Logistics 1

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: PRH2.

Innehåll:
Delkursen ger både grundläggande och fördjupande kunskaper om hur ett effektivt materialflöde skapas på ett företag. Delkursen ger studenten färdighet att metodiskt analysera materialflöden och materialhanteringsbehov, att välja och utforma materialhanteringssystem samt att genomföra en lokalplanering.
Delkursen ger såväl grundläggande som fördjupande kunskaper om externa transporter avseende olika typer av system och transportmedel. Hela distributionskedjan beaktas. Den ger också grundläggande kunskaper om informations- och dokumentationsbehov samt om teknik och system för informationshantering. Vidare ger delkursen färdighet att metodiskt analysera transportbehov samt välja och utforma transport- och distributionssystem.
Materialflödesanalyser. Val och utformning av materialhanteringssystem. Materialhanteringsekonomi. Fasta transport- och hanteringssystem. Flexibla materialhanteringsutrustningar. Enhetslaster och lastbärare. Transport- och hanteringsfordon. Förpackningar. System för transport och hantering.
Transporter och samhällsekonomi. Miljöaspekter. Godstransportmarknader. Transportekonomi. Transportadministration. Landsvägs-, sjö-, järnvägs- och flygtransporter. Samverkan mellan olika transportsystem. Terminaler. Spedition, dokumentation, försäkrings- och tullfrågor. Transport av farligt gods. Regler för datakommunikation - EDIFACT.

Litteratur:


Logistik: administration0299
Materials Administration/Logistics 2

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: PRH2.

Innehåll:
Begrepp och definitioner inom logistiken, totalkostnadsanalys, kapitalrationalisering, tidsbaserad konkurrens, lagerhållning, lokaliseringsaspekter, informationsbehov, materialhanteringsutrustningar, lagersystem, AGV, streckkodssystem, enhetslaster, transportförpackningar.
Delkursen ger såväl grundläggande som fördjupande kunskaper om det synsätt och de principer enligt vilka man strävar efter att planera, organisera, samordna, utveckla, styra och kontrollera materialflödet från leverantör genom företaget till slutgiltig förbrukare. Delkursen ger även en orientering om informationsbehov och informationssystem. Dessutom ger delkursen färdighet i att metodiskt analysera och utforma logistiksystem för hela försörjningskedjan.
Sammanfattningsvis: Delkursen
· ger en övergripande bild av problematiken inom det logistiska området.
· fokuserar på nyckelorden helhet, flöde och process.
· identifierar och beskriver processer inom företag och inom/mellan företag, s k supply chain.
· introducerar viktiga teorier, begrepp, definitioner och metoder inom området.
· stimulerar kursdeltagarna till att tänka kritiskt.
Viktiga begrepp kan exemplifieras med processorientering och försörjningskedjor (supply chains), effektiviserings- och förändringsmetoder, mätsystem, horisontell/vertikal integration och strategiska allianser, kundservice, kvalitet, totalkostnadsanalys och kapitalrationalisering, lagerhållning, informationsbehov, internationella perspektiv samt ledning, styrning och kontinuerlig utveckling av processer.