Kursplan för läsåret 2001/2002
FÖRPACKNINGSPRODUKTIONMTT221
Packaging Manufacturing

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Valfri för: I4IE, M4. Kursansvarig: Professor Gunilla Jönson. Förkunskapskrav: MMT032 Förpackningsteknik samt kunskaper från de grundläggande obligatoriska kurserna.. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter skriftlig hemtentamen omfattande kursdel och fullgjort obligatoriskt projektarbete. Webbsida: http://www.pkglog.lth.se

Mål:
Målet med kursen är att ge insikt i
* hela produktionsprocessen från råvara till dess förpackningen fylls på packlinjen
* de olika problemområden som finns vid förpackningsproduktion
* den senaste utvecklingen inom förpackningsproduktion
* styrningsmöjligheter vid förpackningsproduktion och dess påverkan på förpackningars funktion
* hur framtagningen av nya material samordnas med utveckling av nya produktionsmetoder.

Innehåll:
Förpackningsproduktion innefattar tillverkning av förpackningsmaterial liksom konvertering till färdiga förpackningar. Kursen ger grundläggande kunskap om de processer som används vid framställning av förpackningsmaterial och förpackningar. Dessutom behandlas fyllningsprocessen.
Föreläsningar, övningar och studiebesök görs i samarbete med de stora förpackningsföretagen i regionen.
I kursen behandlas tillverkning av styva och halvstyva förpackningar, filmblåsning, extrudering, termoformning, formsprutning, formblåsning och strängsprutning.
Tillverkning av flerskiktsmaterial behandlas liksom konvertering och delsystem som ingår; stansning, bigning och limning.
Förseglings- och förslutningsmetoder samt olika tryckmetoder; flexotryck, djuptryck och offset samt tryckfärger för olika dekor- och tryckmetoder redovisas.
Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
Tillverkning av förpackningsmaterial och dess påverkan på miljön är väsentlig att förstå för att förpackningar skall kunna bidra till utvecklingen av ett uthålligt kretsloppssamhälle. Miljöaspekterna tas upp som en del i varje kursmoment.

Litteratur:
Jönson, G och Johnsson, M: Packaging Production, LTH 2002.