Kursplan för läsåret 2001/2002
PRODUKTUTVECKLING FÖR IMMK110
Product Development for Industrial Management and Engineering

Poäng: 3.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: I3PP. Kursansvarig: tf prof Robert Bjärnemo. Rekommenderade förkunskaper: Kunskaper motsvarande grundläggande basblocket i civilingenjörsutbildning I.. Prestationsbedömning: Godkända grupparbeten poängsätts. Alla gruppmedlemmarna erhåller den för respektive grupparbete uppnådda poängen. Utöver projektet ingår en skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.mkon.lth.se

Mål:
Kursen skall ge grundläggande kunskaper om strategier, begrepp och metodik vid produktutveckling. Vidare skall kursen ge en introduktion till konstruktionsmetodik, i form av de grundläggande metoder och tekniker som utnyttjas i metodiskt/systematiskt konstruktionsarbete. Speciellt behandlas metoder och tekniker för analys och utvärdering av en produkts miljöpåverkan.

Innehåll:
Grundläggande procedurer, metoder och tekniker i produktutveckling föreläses inledningsvis. Ett obligatorisk produktutvecklingsprojekt utförs i form av ett grupparbete om 3-4 teknologer per grupp. Varje projekt redovisas i en för gruppen gemensam rapport.

Litteratur:
Ulrich K. och Eppinger,S., Product Design and Development McGraw-Hill International Editions, 2nd. ed., 2000. Wilson, Jenny: Analys- och utvärderingsmetoder för miljöaspekter i produktutvecklingsprocessen, avdelningen för maskinkonstruktion, LTH, 2000.