Kursplan för läsåret 2001/2002
UTVECKLINGSMETODIKMMK040
Product Development and Design Methodology

Poäng: 6.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3PU. Valfri för: M4. Kursansvarig: t f prof Robert Bjärnemo. Rekommenderade förkunskaper: Kunskaper motsvarande grundläggande basblocket i civilingenjörsutbildning M.. Prestationsbedömning: Godkända grupparbeten poängsätts i intervallet 10 - 20 poäng. Alla gruppmedlemmarna erhåller den för respektive grupparbete uppnådda poängen. Utöver de två obligatoriska projekten ingår också en skriftlig tentamen, för vilken 10 - 20 poäng erhålls vid godkänt resultat. Webbsida: http://www.mkon.lth.se Övrigt: Inriktningsobligatorisk för PU.

Mål:
Kursen skall ge grundläggande kunskaper om strategier, begrepp och metodik vid produktförnyelse och produktutveckling. Vidare skall kursen ge grundläggande kunskaper i konstruktionsmetodik, i form av procedurer, metoder och tekniker som utnyttjas i metodiskt/systematiskt konstruktionsarbete. Speciellt behandlas metoder och tekniker för analys och utvärdering av en produkts miljöpåverkan.

Innehåll:
Det inledande projektet, ett produktförnyelseprojekt, utförs i samverkan med ett industriföretag. Arbetet utförs i grupper om 3-5 teknologer per grupp. Följande projekt, omfattande konstruktionsprocessens principkonstruktionsfas, utgör en direkt fortsättning på i produktförnyelseprojektet framtaget produktförslag och utförs också i grupp. Varje projektarbete redovisas i form av en rapport - gemensam för hela gruppen.

Litteratur:
Kurskompendier i Produktförnyelse, avdelningen för maskinkonstruktion, LTH, 2000. Ulrich, K. och Eppinger, S., Product Design and Development, McGraw-Hill International Editions, 2nd ed., 2000.Wilson, Jenny: Analys- och utvärderingsmetoder för miljöaspekter i produktutvecklings-processen, avdelningen för maskinkonstruktion, LTH, 2000.


Projekt 10101
Project 1

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: M3PU. Valfri för: M4.

Innehåll:
Produktförnyelseprojekt utförs i samverkan med ett industriföretag. Projektet görs i grupp om 3-5 teknologer och redovisas i en rapport.


Projekt 20201
Projekt 2

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: M3PU. Valfri för: M4.

Innehåll:
Konstruktionsprocessens principkonstruktionsfas uförs i grupp. Redovisas i en rapport.


Tentamen0301
Examination

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: M3PU. Valfri för: M4.

Innehåll:
Tentamen innefattar alla moment.