Kursplan för läsåret 2001/2002
TRANSMISSIONER, DIMENSIONERINGMME070
Transmissions, Dimensioning

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4PU. Valfri för: M4. Kursansvarig: Univ. lektor Lars Vedmar. Rekommenderade förkunskaper: MME021 tribologi AK och MME031 transmissioner AK.. Prestationsbedömning: Obligatorisk konstruktions-/beräkningsuppgift. För deltagande i tentamen fordras att den obligatoriska konstruktionsuppgiften fullgjorts. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp 80% rätt på tentamen. Övrigt: Kursen ersätter fr o m 99/00 kursen MME042 transmissioner FK.

Mål:
Kursen ger detaljerad insikt i hur maskinelement avsedda för att överföra rörelser och krafter dimensioneras och optimeras.

Innehåll:
Inverkan av elasticitet på skiv- och trumbromsar. Rak- och snedkuggväxlar. Excenterväxlar. Differentialer. Variatorer. Stållinor. Kammekanismer.

Litteratur:
Vedmar, L: Transmissioner