Kursplan för läsåret 2001/2002
MILJÖTEKNIK MED KRETSLOPPMIV602
Environmental Engineering and Recycling Technology

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBH2. Kursansvarig: Lena Rosén, e-post: lena.rosen@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För erhållande av slutbetyg krävs dessutom godkända övningsuppgifter.

Mål:
Studenten skall efter genomgången kurs:
- Vara insatt i begreppet ekologi.
- Känna till förutsättningarna för miljövård och miljövårdsteknik.
- Känna till förloppet för miljöpåverkan samt effekterna på miljön.
- Känna till sambanden luft - mark - vatten
- Bibringas en kretsloppssyn.

Innehåll:
Ekologi och naturresurser, ekosystemens uppbyggnad och funktion, materials kretslopp, energins flöde, ekologi på individ-, och populationsnivå, landekosystem, vattenekosystem.
Ekosystem i förändring. Systemtänkande inom miljövården. Vatten- och avfallshantering. Miljöfarligt avfall. Gasreningsteknik och luftvård. Mätteknik inom miljövården.

Litteratur:
Persson, Torsten: Miljökunskap, Studentlitteratur 1999, ISBN 9144008929.