Kursplan för läsåret 2001/2002
EKONOMI OCH HANDEL FÖR TMMIO350
Economics and Trade

Poäng: 2.0 Betygskala: TH. Valfri för: TEMA4. Kursansvarig: Docent Ingvar Persson, Ingvar.Persson@ie.lth.se. Förkunskapskrav: Industriell ekonomi (minst 3 p).. Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig tentamen på den i kursen ingående litteraturen och det vid undervisningstillfällena meddelade stoffet. Webbsida: http://www.iml.lth.se/pm/Education

Mål:
Kursen skall ge deltagarna insikt om svenskt näringsliv och dess relation till förhållandena på den internationella arenan.

Innehåll:
Svensk ekonomi: en orientering om uppbyggnaden av svenskt näringsliv sett ur olika perspektiv. Global ekonomi: den svenska ekonomin sätts in i världsekonomin. En övergripande analys av svenskt näringsliv i ett internationellt perspektiv. Sveriges exportberoende exponeras.

Litteratur:
Knox, P. & Agnew, J.: The Geography of the World Economy. Sölvell, Ö: Advantage Sweden.