Kursplan för läsåret 2001/2002
RISKEKONOMIMIO120
Economic Models for Risk Management

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: RH4. Kursansvarig: Univ adjunkt Paul Björnsson. Förkunskapskrav: VBR180 Riskanalysmetoder, FMS065 Statistiska metoder för säkerhetsanalys, MIO012 Industriell ekonomi AK.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatorisk inlämningsuppgift. Webbsida: http://www.ie.lth.se Övrigt: Begränsat antal deltagare: 37.

Mål:
Målet med kursen är att ge kunskaper i ekonomisk teori och dess tillämpningar samt att skapa förutsättningar för kunna hantera ekonomiska modeller i samband risk och osäkerhet. Tillämpningsområden är i första hand investeringskalkylering, livscykelkostnadsanalys (LCC) och problem förknippade med val under risk och osäkerhet, exempelvis försäkringar.

Innehåll:
Hantering av risker i tekniska och ekonomiska system både ur företags- och samhällsperspektiv. Riskreduktion, riskhantering i ekonomiska underlag, effektiv riskhantering, diversifiering/hedging/försäkring. Riskaversion och principal/agent problematik. Ekonomisk värdering av risk i investeringskalkyl och samhällsekonomisk analys.

Litteratur:
Rapp, B och Thorstenson A. (1994), Vem skall ta risken, Studentlitteratur, Lund. Kurslitteraturen kan komma att kompletteras.