Kursplan för läsåret 2001/2002
EKONOMI OCH HANDELMIO071
Economics and Trade

Poäng: 3.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: I2. Valfri för: M4, M4PS. Kursansvarig: Docent Ingvar Persson, Ingvar.Persson@ie.lth.se. Förkunskapskrav: Industriell ekonomi (minst 3 p).. Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig tentamen på den i kursen ingående litteraturen och det vid undervisningstillfällena meddelade stoffet. Webbsida: http://www.iml.lth.se/pm/Education Övrigt: Kursen får inte tillgodoräknas samtidigt med kursen MIO350 Ekonomi och handel för TM (2p) eller MIO201 Företagsadministration och företagsplanering, (6p). Obligatoriskt moment: företagsspel.

Mål:
Kursen ska ge deltagarna insikt om svenskt näringsliv och dess relation till förhållandena på den internationella arenan. Ett företagsspel ska ge deltagarna värdefull insikt i den problematik som företagsledare ställs inför, och därigenom också aktivera och integrera stoff från tidigare studier.

Innehåll:
Kursen omfattar två huvudmoment. 1) Svensk ekonomi, en orientering om uppbyggnaden av svenskt näringsliv sett ur olika perspektiv. Global ekonomi, den svenska ekonomin sätts in i världsekonomin. En övergripande analys av svenskt näringsliv i ett internationellt perspektiv. Sveriges exportberoende exponeras. 2) Företagsspel som ger teknologen möjlighet att relatera kunskaperna som förmedlas i de olika inriktningsobligatoriska kurserna till ett så verklighetsnära fall.

Litteratur:
Knox, P. & Agnew, J.: The geography of the world economy. Sölvell, Ö.: Advantage Sweden. Kompendier.