Kursplan för läsåret 2001/2002
PRODUKTIONSLEDNINGMIO051
Production Management

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Valfri för: M4, M4PS. Kursansvarig: Docent Ingvar Persson, Ingvar.Persson@ie.lth.se. Förkunskapskrav: Industriell ekonomi (minst 3p), MIO030 Material- och produktionsstyrning samt MIO021 Företagsorganisation.. Rekommenderade förkunskaper: MAM025 Arbetsorganisation samt ytterligare en av kurserna MIO040 Industriell ekonomi FK eller MIO071 Ekonomi & handel.. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Poängsumman av tentamen och praktikfall bestämmer slutbetyget. För att få tentera krävs godkända praktikfall. Webbsida: http://www.iml.lth.se/pm/Education Övrigt: Obligatoriska praktikfall.

Mål:
Kursens målsättning är att fördjupa förståelsen för produktionens och teknologins roll i företaget.

Innehåll:
I industriföretagen blir beroendeförhållandet mellan produktionen och företagets egen produktutveckling allt starkare liksom relationerna till leverantörernas och kundernas delsystem. Begreppet "produktionsstrategi" har blivit viktigt. Det behandlas såväl i ett "perspektiv utifrån", dvs hur produktionen stöder företagets strategi, och i ett "perspektiv inifrån", dvs utformning av produktionens delsystem för att förverkliga och utveckla produktionsstrategin. Vidare ska kursen öka förståelsen för praktiskt beslutsfattande och användning av ekonomimodeller i dessa sammanhang. Kursen behandlar produktionsstrategier, kapacitetsutveckling, flexibilitet, "mager produktion" samt projektstyrning.

Litteratur:
Hill, T.: Manufacturing Strategy, text and cases, Palgrave 2000. Kompendium. (Samtlig kurslitteratur kan ersättas enligt anvisningar vid kursstart.)