Kursplan för läsåret 2001/2002
INDUSTRIELL MÄTNING OCH STYRNINGMIE041
Measurement Systems for Control

Poäng: 6.0 Betygskala: TH. Valfri för: I4, M4. Kursansvarig: forskarass Gunnar Lindstedt, univadjunkt Bengt Simonsson. Rekommenderade förkunskaper: MIE011 Elkretsteori och elektronik eller ETI115 Grundkurs i elektronik.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim). Tefyma får användas. För slutbetyg fordras godkänd projekt- och laborationskurs. Webbsida: http://www.iea.lth.se Övrigt: För att få goda kunskaper fordras en självstudietid på 100 tim varav en stor del ägnas projektets genomförande. Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål:
Kursen avser att ge insikt i grundläggande digital- och datorteknik, kunskaper i metodiken för mätning av icke-elektriska storheter samt systemuppbyggnad med mikrodatorer i mät- och styrsystem. Kursen ger en utmärkt grund för att läsa fortsättningskurserna MIE052 Datorer i automation och MIE062 Industriell automation.

Innehåll:
Logisk algebra, grindar, karnaughdiagram, vippor, kombinatoriska nät, sekvensnät och PLC. Egenskaper och prestanda för komponeneter och kretsfamiljer. Bryggkopplingar, givare, mätmetoder för mätning av icke-elektriska storheter. Anpassning mellan givare och mätsystem. Omvandling mellan analoga och digitala signaler. Mikrodatorn som komponent i mät- och styrsystem. Mätning och styrning med persondator och instickskort. Kommersiella mät- och styrprogram.

Litteratur:
Industriell mätning och styrning. Kompendium, IEA, LTH, 2000.