Kursplan för läsåret 2001/2002
BELASTNINGSERGONOMIMAM081
Ergonomics

Poäng: 4.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Universitetslektor Per Odenrick. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkänd laboration och godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projekt. Webbsida: http://www.eat.lth.se

Mål:
Kursens mål är att lära ut belastningsergonomins grunder, ge vägledning till kunskapskällor och befästa de vunna kunskaperna genom utformning av en produkt.

Innehåll:
I kursen definieras ergonomiområdet i allmänhet och belastningsergonomi i synnerhet. Samspelet klargörs mellan de olika faktorer som påverkar människans fysiska funktionsförmåga. En orientering ges i fysiologi, funktionell anatomi, biomekanik och redskapsergonomi. Särskild uppmärksamhet ägnas individskillnader på grund av kön, ålder och kroppsstorlek samt möjligheten att utforma produkter för en bred marknad. I kursen kommer även belastningsergonomiska mätmetoder, både kvalitativa och kvantitativa, att behandlas.

Laborationer genomföres med hjälp av ergonomiska mätmetoder och datorhjälpmedel.

Ett projekt skall genomföras under terminen i samarbete med ämnena Kognitionsergonomi, Datorbaserad produktmodellering och simulering, Tillämpad estetik samt Designmetodik. Designmetodik har samordningsansvaret för projektet. I projektet skall en produkts utformning analyseras utifrån manuella hanteringsproblem

Litteratur:
Arbetarskyddsstyrelsen 1998. Belastningsergonomi. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 1998:1.

Bohgard M., Ericson M., Lövsund P., Karlsson S., Odenrick P., (Eds). Arbete - Människa - Teknik. Arbetarskyddsnämnden 1994.

Ruth W., Odenrick P. 1994. Begreppet "ergonomi" - vad står det för? Nordisk Ergonomi 94:3.

Sperling L., Dahlman S., Wikström L., Kilbom Å., 1993. A cube model for the classification of work with hand tools and formulation of functional requirements. Journal of Applied Ergonomics 24:212-220.