Kursplan för läsåret 2001/2002
ARBETE - MÄNNISKA - TEKNIK FÖR IMAM071
Working Environment

Poäng: 3.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: I2. Kursansvarig: Bitr professor Mats Bohgard. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs; aktivt deltagande under gruppövningarna, en godkänd skriftlig rapport från gruppen och godkänd individuell uppgift och bedömning. Webbsida: http://www.eat.lth.se

Mål:
Kursens mål är att teknologen ska:

Innehåll:
Kursen behandlar: Fysiska miljöfaktorer (buller, vibrationer, belysning, termiskt klimat, kemiska hälsorisker). Belastningsergonomi och olycksrisker. Psykologiska och sociala aspekter. Arbetsorganisation. Arbetsmarknadens lagar och avtal. Arbetsmiljöutformning. Tekniska åtgärder.
Kursen består av en föreläsningsdel och en övningsserie med problembaserade moment. De schemalagda föreläsningarna är av övergripande karaktär och avser att vara ett stöd för självstudierna. Gruppövningarna utgår från olika s.k. utgångspunkter varvid PBL-metodik tillämpas. Ämnena för två av föreläsningarna är öppna och utformas efter önskemål från kursdeltagarna. Arbetet redovisas i en skriftlig rapport.

Litteratur:
Arbete Människa Teknik, red. Bohgard, M., Ericson M., Karlsson S., Lövsund, P., Odenrick, P., Arbetarskyddsnämnden 1994. Material som blir resultat av litteratursökning under PBL-övningarna.