Kursplan för läsåret 2001/2002
MÄNNISKA-MASKIN-SYSTEMMAM041
Man-Machine-System

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4PS. Valbar för: K4. Valfri för: I4IE, M4, M4PU. Kursansvarig: Univ lektor Gerd Johansson. Rekommenderade förkunskaper: MAM014 Arbete-Människa-Teknik.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Resultat av tentamen och projekt bestämmer slutbetyg. Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, studiebesök, muntlig presentation av projekt, skriftlig projektrapport. Webbsida: http://www.eat.lth.se

Mål:
Kursen ska ge kunskap om hur människor, teknik och produktionssystem samverkar för att uppfylla målen både för produktionen och arbetsmiljön. Vidare ges kunskap om hur informationsteknologin skall utformas för att uppfylla människans grundläggande behov och stimulera till utveckling. Speciellt behandlar kursen villkor för utformning av arbete inom processindustrin.

Innehåll:
Kursen innehåller följande delar: varseblivning, människans minnesystem, inlärning och inlärningsteorier, tänkande och problemlösning. Människa-dator-interaktion. Metoder för användbarhetsutvärdering. Mänskligt felhanterande och riskanalys i automatiserade produktionssystem. Utformning av operatörsarbetsplats. Ett större projektarbete genomförs i kursen som innebär en teoretisk fördjupning och tillämpning inom något av ovanstående områden. Projektet genomförs på verkliga arbetsplatser i samarbete med framtida brukare av systemet.

Litteratur:
Norman, Donald - Design of everyday things. 1998. Löwgren, Jonas - Human-computer interaction. (Studentlitteratur)