Kursplan för läsåret 2001/2002
ARBETE-MÄNNISKA-TEKNIK, PROJEKTMAM031
Project - Working Environment

Poäng: 4.0 Betygskala: TH. Valbar för: K4. Valfri för: BI4, D4, E4, F4, I4, M4, V4. Kursansvarig: Professor Gerd Johansson. Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt betyg på t ex MAM014 Arbete-människa-teknik, MAM041 Människa Maskin System, MAM025 Arbetsorganisation eller MAM060 Människa Dator Interaktion.. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig rapportering ligger till grund för betygsättningen. Obligatoriska moment: handledda projektövningar, skriftlig rapport. Webbsida: http://www.eat.lth.se

Mål:
Kursen syftar till att den studerande tillägnar sig en fördjupad förmåga att identifiera och lösa arbetsvetenskapliga problem och att med utgångspunkt från arbetsvetenskapliga rön kunna planera produkter och/eller produktionssystem så att en god arbetsmiljö erhålles. Kursen syftar också till att träna eleven i utredningsarbete och projektledning.

Innehåll:
Kursens innehåll anpassas efter elevernas tidigare val och inriktning. Övningsobjekt väljs och projektplaner läggs upp så att tidigare kunskaper i arbetsmiljöteknik tillämpas och fördjupas. I samförstånd med annan institution kan projektet nära anknyta till verksamheten vid denna. Obligatoriska studieresor för inventeringar och miljöstudier.

Litteratur:
Bestäms efter projektets innehåll.