Kursplan för läsåret 2001/2002
EXPONERINGSKONTROLLKYM021
Exposure Control

Poäng: 5.0 Betygskala: UG. Valbar för: K4Mi. Kursansvarig: Univ lektor Gunnar Skarping. Gunnar.Skarping@amk.lu.se. Förkunskapskrav: KAK015 Analytisk kemi AK.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkänd projektuppgift. Övrigt: Kursen kommer att ges i Hässleholm.

Mål:
Målet med kursen är:

Innehåll:
Kursen är i huvudsak praktiskt inriktad och byggs upp kring ett projektarbete som omfattar provtagningstrategi, fältmässig provtagning och laboratorieanalys. Kursen behandlar vanligen förekommande provtagnings-, mät- och analysmetoder. Provtagnings- och analysmetoderna gäller oorganiska och organiska ämnen i gas- och partikelfas (damm, fibrer och mikroorganismer mm). Olika mätmetoders selektivitet, reproducerbarhet och begränsningar behandlas. Användning av statistiska metoder för bedömning av analysresultatens kvalitet och för val av mätstrategi. I projektarbetet kommer instrumentkalibrering samt hantering och skötsel av provtagnings-, mät- och analysutrustning att behandlas.

Litteratur:
Ej fastställd.