Kursplan för läsåret 2001/2002
PROCESSRISKANALYSKTE131
Loss Prevention

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Valbar för: K4Mi, K4Pd, K4Pk. Valfri för: W4. Kursansvarig: Professor Hans T. Karlsson, Hans.Karlsson@chemeng.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För erhållande av slutbetyg krävs godkända beräkningsuppgifter. Webbsida: http://www.chemeng.lth.se/kte131/

Mål:
Kursen skall ge arbetsmetoder och modeller för riskhantering inom processindustrin.

Innehåll:
Kursen belyser moderna arbetsmetoder och beräkningsprocedurer för identifiering, analys och minimering av risker, samt mekanismer och beräkningsmetoder för skadeförlopp inom kemisk processindustri. Säkerhetsgranskning, riskkemikalier och riskprocesser. Tillförlitlighet: Komponentfel. Felmekanismer på utrustning under dess livscykel. Logiska processdiagram. Riskanalys: Checklistor, indexmetoder, HazOp och felträdsanalys. Konsekvensanalys: Haverier. Utsläpp, utströmning och spridning av gaser och vätskor. Brand och explosion. Skenande reaktorer. Värdering och minimering av risker: Riskacceptans. Risk-/nyttaanalys. Skydds- och säkerhetssystem. Drift och underhåll av processer. Systemlösningar. Katastrofer: Fallstudier. Katastrofplanering Problemlösning i anslutning till teoriavsnitten. Obligatoriska datorbaserade beräkningsuppgifter.

Litteratur:
Karlsson, H.T.: Processriskanalys, LTH, 1993. Karlsson, H.T.: Uppgifter i processriskanalys, 1997.