Kursplan för läsåret 2001/2002
KEMISK TEKNOLOGI, AKKTE022
Chemical Reaction Engineering, Basic Course

Poäng: 9.0 Betygskala: TH. Obligatorisk för: K3. Kursansvarig: Professor Arne Andersson, arne.andersson@chemeng.lth.se. Förkunskapskrav: Se delkurser.. Rekommenderade förkunskaper: Se delkurser.. Prestationsbedömning: Slutbetyget räknas fram genom att till det godkända betyget på den skrifliga tentamen på teorikursen ges ett tillägg på 0-0,3 poäng från godkänd laborationskurs. Webbsida: http://www.chemeng.lth.se/kte022/

Mål:
Kursen skall ge förmåga att lösa problem som innefattar reaktorberäkningar i anslutning till industriella processer samt ge studenten en helhetssyn på kemiska processer och kopplingen mellan processkemi och reaktionsteknik.

Innehåll:
Se delkurser.

Litteratur:
Se delkurser.


Kemisk reaktionsteknik0196
Chemical Reaction Engineering

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: K3. Förkunskapskrav: KTE021 Processberäkningar. Rekommenderade förkunskaper: Termodynamik och kinetik (KFK011 0194). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända datorövningar.

Mål:
Kursen skall ge förmåga att lösa problem som innefattar reaktorberäkningar i anslutning till industriella processer.

Innehåll:
Modellering av isoterma och nonisoterma ideala reaktorer för homogena och heterogena reaktionssystem. Datorsimulering av ideala reaktorer beskrivna medelst ordinära differentialekvationer. Introduktion till katalys och masstransport med kemisk reaktion. Karaktärisering av icke-ideala reaktorer med hjälp av uppehållstidsfördelningar och segregationsmodellen.

Litteratur:
Danielsson, N.-Å.: Kemisk Reaktionsteknik, andra upplagan, 2000.

Danielsson, N.-Å.: Kemisk Reaktionsteknik, komplettering, andra upplagan, 2000.

Grimsberg, M. och Danielsson, N.-Å.: Kemisk Reaktionsteknik, arbetsbok, andra upplagan, 1999.

Grimsberg, M. och Nilsson, B.: Matlab - En introduktion för kemitekniker, 1998.


Kemisk teknologi, laborationskurs0296
Chemical Technology, Laboratory Course

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: K3. Förkunskapskrav: Teoridelen av kursen KTE022 Kemisk teknologi AK. Rekommenderade förkunskaper: KAK015 Analytisk kemi AK. Prestationsbedömning: Godkänd laborationsredogörelse.

Mål:
Kursen skall bidra till att ge studenten en helhetssyn på kemiska processer och kopplingen mellan processkemi och reaktionsteknik.

Innehåll:
Kursen omfattar en obligatorisk uppgift som ger teknologerna träning i självständigt arbete, försökplanering, apparatbygge och rapportskrivning.

I uppgiften behandlas ett processtekniskt eller processkemiskt problem genom litteraturstudium, försökplanering och framtagning av experimentella data under laboratorieverksamhet, samt utvärdering. Rapportering sker i form av tekniska rapporter, vilka föredras och försvaras vid muntliga genomgångar.