Kursplan för läsåret 2001/2002
MEJERITEKNOLOGIKLT051
Dairy Technology

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Valbar för: K4Li. Kursansvarig: Professor Marie Paulsson. Marie.Paulsson@livstek.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och studiebesök. Antalet deltagare i kursen är maximerat.

Mål:
Kursens målsättning är att fördjupa kunskaperna i biokemi, fysikalisk kemi och mikrobiologi som kan tillämpas på systemet mjölk och ge allmän orientering om mjölkprodukter.

Innehåll:
Kunskapskällor för mejeriteknologisk information. Mjölkproduktion. Reaktioner och teknologiska egenskaper hos fett, proteiner, kolhydrater och salter. Analys. Kolloidal stabilitet och aggregation. Reologi. Råvarans mikrobiologi, produktionshygien. Kvalitetskontroll. Processinverkan, homogenisering, värmning och kylning.

Litteratur:
Walstra, P and al.: Dairy Technology, Marcel Dekker, ISBN 0-8247-0228-X
Dairy processing handbook, Tetra Pak
Kompendier.