Kursplan för läsåret 2001/2002
BIOTEKNIKKKK070
Biotechnology

Poäng: 12.0 Betygskala: UG. Obligatorisk för: B1. Kursansvarig: Olle Holst (olle.holst@biotek.lu.se), Christian Trägårdh (christian.tragardh@livstek.lth.se).. Prestationsbedömning: Skriftliga och muntliga framställningar, inlämningsuppgifter och tentamen.

Mål:

Innehåll:
Genomgående under kursen ligger föreläsningar, gruppövningar och studiebesök.
Kursen är uppdelad i tre delar. Dessutom ingår ett avsnitt om arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. I detta avsnitt ingår såväl föreläsningar som övningar.
Del 1 fokuseras på projektarbeten, kommunikationsteknik samt på kemitekniska principer av betydelse för biotekniken och livsmedelstekniken. Redovisningar i form av skriftlig rapport och muntlig framställning i mindre grupp.
Del 2 är mer teoretisk och behandlar energi- och material balanser. Dessutom ingår metoder och verktyg (Matlab) för tekniska beräkningar. Beräkningsteknikmomentet ges av Numerisk analys. Redovisningar i form av skriftlig rapport och muntlig framställning i större grupp.
Del 3 är en direkt fortsättning av del 2. Här fördjupas och vidgas begreppen. En stor del ägnas åt beräkningsmetodik. Analys av industriella processer med utgångspunkt från biotekniska och kemitekniska principer baserad på egna eller industrimätdata.
Kursen avslutas med en större för hela kursen gemensam "workshop".

Kursen innefattar tre moment:

1. Numerisk analys och programmering i Matlab för att lösa biotekniska beräkningsproblem (4p)
2. Inhämtande av grundläggande kunskaper i bioteknik och livsmedelsteknik, och med utgångspunkt från dessa bearbeta biotekniska projekt särskilt m.a.p. råvaror, enhetsoperationer och produkter (5p)
3. Ge färdigheter i kommunikationsteknik, dvs datoranvändning, rapportskrivning, presentationsteknik samt arbete i grupp och projektform (3p)

Litteratur:
Sandkvist, Carin, Att skriv rapporter. Doran, Pauline M. Bioprocess Engineering Principles, Academic Press 1997. Kompendier i Numerisk Analys
Preliminärt: Fryer et al. Chemical Engineering for the Food Industry, Blackie A&P, Chapman & Hall, London 1997
Preliminärt: Larsson, K.; Furugren, B.: Livsmedelsteknologi - kemiska grunder, LU, 1995.